Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 16.3

Vraag

Installatie en configuratie Online Portal

Oplossing

Onderstaande info kan best aan uw it-er doorgegeven zodat hij dit kan bekijken.


Het Themis Online Portaal kan op twee verschillende manieren gebruikt worden, namelijk hosted of in-office.

 

De hosted opstelling is deze waarbij de online gegevensbank (MySQL), alsook het portaal zelf (php), online wordt geplaatst bij een (al dan niet eenvoudige) online provider, zoals one.com. Het synchronisatieproces gebeurt d.m.v. webservices:In-office betekent dat het kantoor zelf instaat voor een webserver die van buitenaf aanspreekbaar is, en waarop manueel Windows of Linux wordt geplaatst, alsook php en MySQL. De gegevens worden native (rechtstreeks) vanuit de Themis gegevensbank gesynchroniseerd met de op het kantoor geconfigureerde MySQL-gegevensbank:


In hetgeen volgt wordt in detail uiteengezet welke stappen nodig zijn voor de activatie en configuratie van het Online Portaal.


Hosted configuratie

 

In het geval voor een hosted oplossing wordt gekozen, dan zijn er de volgende vereisten:

 

-Linux (draagt de voorkeur weg) of Windows hosting.

-Webspace minimaal 50 GB, vooral voor de opslag van de online gegevens.

-pHp, minimaal versie 5.

-MySQL.

-toegang tot de server via FTP (File Transfer Protocol).

-mail-protocol SMTP moet voorzien zijn.

 

U dient in dit geval ook over alle nodige informatie te beschikken (logins, paswoorden), o.a. de FTP-gegevens (File Transfer Protocol, nodig voor het uploaden van de php TOP-broncode) en MySQL-toegang (server, login, paswoord, schema).

 

Geprefereerd in deze opstelling is een Linux-hosting, gezien zowel php als MySQL op deze omgeving het performantst werken.

 

In Themis kunnen alle nodige instellingen gebeuren in het luik 'Webservice' (deze configuratie gebeurt in samenspraak met FlexSoft):
In-office configuratie

 

Bij de in-office opstelling zal het kantoor zelf voorzien in een aparte webserver (Linux, Windows), waarop zowel php als MySQL geconfigureerd worden. Deze webserver moet van buitenaf, meestal via een (aparte) domeinnaam, bereikbaar zijn wat een vast IP-adres impliceert (dit moet dus aangevraagd worden). Voorzie de nodige vrije schijfruimte voor de php broncode, en voor de opslag van de onlinegegevens in de MySQL databank.


Daarnaast moet het mogelijk zijn vanuit de Themis databankserver een rechtstreekse databankconnectie op te zetten naar de MySQL-gegevensbank op de webserver.

 

De instelling van de rechtstreekse databankconnectie gebeurt in Themis, in samenspraak met FlexSoft:In beide configuraties voorziet Themis, via het algemene instellingenvenster, de mogelijkheid de gegevensbank (en/of to_-tabellen) automatisch aan te maken. We nemen als voorbeeld de rechtstreekse (native) configuratie (voor een gehoste configuratie zijn dezelfde opties voorzien):

Na bevestiging wordt een volledig blanco gegevensbank op de MySQL-server aangemaakt, en kan vervolgd worden met de volgende stap, namelijk het activeren van de broncode.

U kan de correctheid van de aangemaakte online gegevensbank testen met de button 'Test de connectie':Online Portal broncode activeren

 

Om het Online Portaal te kunnen gebruiken, moeten de php broncode-bestanden die u heeft toegestuurd gekregen van FlexSoft, op de webserver geplaatst worden. Voor een gehoste omgeving zal dit meestal via FTP gebeuren (met het gratis FileZilla-FTP programma kan u dit eenvoudig uitvoeren), voor een in-office configuratie zullen de php-bestanden onder de folder wwwroot (of dewelke staat ingesteld in de webserver-omgeving als rootfolder) gekopieerd worden. Uiteraard is een subfolder van de hoofdnode toegelaten, de eindgebruiker zal dan ook deze sublink moeten gebruiken om zich aan te melden.

 

Stel dat de bestanden correct werden gekopieerd en/of upgeload, dan dient u nog eenmalig de databankconnectie in de omgeving te definiëren.


Daartoe surft u met de browser naar de zonet upgeloade URL, en kiest u voor onderstaande optie:Er wordt een wachtwoord gevraagd, bij initiële upload is dit wachtwoord default 'scriptcase'Meteen hierna wordt u gevraagd om dit wachtwoord aan te passen, voer dit zeker uit want dit default wachtwoord is onveilig en zou derden toelaten uw databank te consulteren.Na deze aanpassing krijgt u het volgende overzicht:Klik 'conn_mysql' aan, en kies voor 'MySQL':vul vervolgens de databankparameters correct aanMet de button 'Test Connection' kan u nagaan of uw instelling correct is. Van zodra dat het geval is, is de online omgeving volledig geconfigureerd en klaar voor in gebruikname.

 

Opmerking: indien hosted wordt gewerkt, zal naast de algemene php broncode, ook de webservice moeten ingesteld worden. Dit omvat een broncode-bestand (met de beschikbare webservices), alsook een bijhorend configuratie-bestand. Dit configuratiebestand moet correct ingesteld worden, opdat de connectie vanuit de Themis server (via de Online Portal Service) door kan gaan, het betreft technisch gezien de entry 'OfficeKey' die moet overeenstemmen met de licentiesleutel van Themis.

 

Voorbeeld inhoud van het WebServer.ini-configuratiebestand:

 

[GENERAL]

; to avoid abuse or confusion between two seperate databases/customers

OfficeKey=the1234567

 

; only set log=1 for debugging purposes, each WebServer-call is being stored in sc_log if log=1

Log=0

 

Tenslotte werd bij de aanmaak van de MySQL gegevensbank één admin-login aangemaakt, met paswoord admin. U past deze admin-login best meteen aan, zoniet kan deze login ertoe leiden dat iedereen op het online portaal kan aanmelden met deze eenvoudige aanmeldingsgegevens.

E-mailconfiguratie

 

Het verzenden van e-mailberichten vanuit het online portaal gebeurt steeds gebruikmakend van het SMTP-protocol (Simple Mail Transfer Protocol).

 

Afhankelijk van de hosting, dan wel intern, dient u hier in Themis (algemene instellingen) de correcte SMTP-configuratie in te stellen:Opmerking: er zijn 2 "modes" voor het versturen van mailberichten, enerzijds de uitgebreider "ScriptCase"-mode en anderzijds de eenvoudiger "phpmail"-mode. In sommige gehoste omgevingen kan de "ScriptCase"-mode niet geactiveerd worden en dient hier gekozen te worden voor de "phpmail"-mode. Dit dient proefondervindelijk vastgesteld te worden, na installatie en configuratie op de webserver, welke methode kan toegepast worden.


Online Portal Service

 

Voor zowel de hosted als de in-office oplossing verloopt de synchronisatie van de gegevens via een daartoe bestemde service:De configuratie, alsook het initiëel installeren en starten/stoppen, kan via Themis (algemene instellingen) in samenspraak met FlexSoft:Belangrijk hier is dat deze service slechts op één enkele machine dient actief te zijn (theoretisch kan de service op meerdere machines gestart worden, dit is echter niet aangeraden en trouwens compleet overbodig). De meest voor de hand liggende machine in de opstelling is uiteraard de Themis databankserver (de machine waar de Themis gegevensbank fysisch is opgeslagen).